de Oliveira Neto, Maviael Alves. 2022. “‘While Quirinius Was Governing Syria’: Towards the Historical Plausibility of Luke 2:2”. Kerygma 16 (2):75-97. https://doi.org/10.19141/1809-2454.kerygma.v16.n2.p75-97.