Carmo, F. S. (2022). Expediente. Kerygma, 16(2), 2–6. https://doi.org/10.19141/1809-2454.kerygma.v16.n2.p2-6