de Oliveira Neto, M. A. (2022). “While Quirinius was governing Syria”: Towards the historical plausibility of Luke 2:2. Kerygma, 16(2), 75–97. https://doi.org/10.19141/1809-2454.kerygma.v16.n2.p75-97