(1)
Aguilar, R. O Homem, esp├ęcie Animal?. KRG 2007, 3, 1-2.