[1]
de Oliveira Neto, M.A. 2022. “While Quirinius was governing Syria”: Towards the historical plausibility of Luke 2:2. Kerygma. 16, 2 (jun. 2022), 75–97. DOI:https://doi.org/10.19141/1809-2454.kerygma.v16.n2.p75-97.